Kinesitherapie

Heeft u vragen betreffende het verloop van de behandeling, de terugbetaling, het wettelijke kader of andere? Indien u de informatie die u zoekt hierna niet terugvindt, neem dan gerust contact met ons op.

Wat is kinesitherapie?
Hoe verloopt een kinesitherapeutische behandeling?
Rechten van de patiënt en wettelijk kader.
Terugbetaling van medische zorgen.

 

Wat is kinesitherapie?

Kinesitherapie is een erkend beroep in de medische sector. Gericht op de studie, het beoordelen en het oplossen van lichamelijke klachten die te maken hebben met houding en beweging.

 

Hoe verloopt een kinesitherapeutische behandeling?

 

Op basis van onderstaand stappenplan trachten wij de patiënt zo efficiënt mogelijk te behandelen onder volledige verantwoordelijkheid van de therapeut:

•    De anamnese: Middels een vraaggesprek peilen wij naar de achtergrond van de patiënt, oorzaak en timing van de aandoening, ervaren van de klachten, enzovoorts. Hierbij horen voorschrift van de arts, de identiteitsgegevens en technische onderzoeken (RX, MRI,…)

•    Het kinesitherapeutisch onderzoek: Door het interpreteren van gewrichtsbeweging, spierkracht, spierlengte, pijn, eventueel aangevuld met specifiek gerichte testen gaan we op zoek naar beperkingen in het menselijk lichaam. Dit kan verder gaan dan het oorspronkelijke probleem. Hierin gaan we “holistisch denken”: een probleem kan ontstaan door een complex geheel van oorzaken elders in het lichaam.

•    Het behandelplan: Aan de hand van het onderzoek maken we een synthese van het probleem en eventuele nevenproblemen. Van hieruit stellen wij een behandelplan op. Het behandelplan wordt opgesteld volgens de principes van “evidence based medicine”, waarbij gekende wetenschappelijke inzichten gebruikt worden om een zo efficiënt mogelijke behandeling in te stellen. Dit kan verschillende therapievormen omvatten: massage, passieve en/of actieve oefentherapie, manuele technieken, elektrotherapie,… Hierbij hoort dikwijls het aanleren van een thuisoefenschema. Tijdens het verloop van de therapie wordt praktisch en theoretisch advies en uitleg gegeven.

•    Evaluatie: Zowel tussentijds als na de behandelreeks wordt het probleem geëvalueerd. Tussentijds kan zo nodig het behandelplan aangepast worden. Op het einde van de behandelreeks wordt een eindevaluatie en eventueel verslag aan arts opgemaakt. Aan de hand hiervan wordt dan de behandeling afgesloten, vraag naar verder onderzoek, of een nieuwe reeks ter verlenging aangevraagd.

 

Rechten van de patiënt en wettelijk kader

Kinesitherapie is net als alle erkende gezondheidsberoepen in België, onderhevig aan de regelgeving van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) en de FOD Volksgezondheid. Deze regelgeving garandeert een veilige, kwaliteitsvolle en deels terugbetaalde behandeling.

Verplichtingen voor zelfstandig kinesitherapeuten:
•    Een graduaats-, licentiaats-, of masteropleiding kinesitherapie.
•    Een erkenning van de FOD Volksgezondheid, die toelaat het beroep in België uit te oefenen.
•    Een praktijkruimte met een wettelijk bepaald comfortniveau en uitgerust om alle aangenomen behandelingen te kunnen uitvoeren. De praktijkruimte, apparatuur en materiaal dienen gratis aan de patiënt beschikbaar gesteld te worden in het kader van de behandeling.
•    Een voorschrift van de arts. Dit dient minimaal volgende gegevens te bevatten: naam patiënt, diagnose, aantal sessies, gegevens van de arts en datum.

Verder wordt in het belang van de patiënt aangeraden en door ons onderschreven:
•    Toetreding tot de conventie: in ruil voor het hanteren van het RIZIV-tarief, krijgt de patiënt een maximale terugbetaling.
•    Pro-q-kine kwaliteitslabel en genoteerd in het Nationaal Kwaliteitsregister voor de Kinesitherapeuten. Dit wil zeggen dat de kinesitherapeut op regelmatige basis bijscholing doet. Zie www.kinesitherapie.be.
•    Verzekering beroepsaansprakelijkheid. Ingeval de patiënt schade zou oplopen door de behandeling, lichamelijk of materieel, zal de verzekering de patiënt tegemoetkomen.
•    Lidmaatschap bij de erkende beroepsvereniging Axxon en kwaliteitsregister Pro-q-kine: administratieve ondersteuning, beroepsverdediging en engagement tot navorming.

De kinesitherapeut is verantwoordelijk voor de volledige administratie, afhandeling van het dossier en terugbetaling.

Wij zijn in regel met de AVG/GDPR-wetgeving voor maximale bescherming van uw privacy en medische gegevens. Privacyverklaring: privacyverklaring GDPR Associatie Kine Rooms

De toezichthoudende autoriteit voor kinesitherapeuten zijn de Provinciale Geneeskundige Commissies. Voor Oost-Vlaanderen is dit de Cel Federale Gezondheidsinspectie Oost-Vlaanderen, Ketelvest 26/201, 9000 Gent.

 

Terugbetaling van medische zorgen

De patiënt heeft recht op een gedeeltelijke terugbetaling van de behandeling. In onze praktijk zijn alle therapeuten geconventioneerd en werken aldus aan maximale terugbetaling en aan door het riziv vastgelegde tarieven.

Gedetailleerde en de meest recente tarieven en terugbetalingsbedragen kan u vinden op de website van het RIZIV of op aanvraag gezien zeer regelmatig onderwerp van wijziging.

Het recht op voorkeursregeling, en aldus verhoogde terugbetaling kan u controleren op uw klevertje van de mutualiteit (xxx/xxx). Eindigt deze code op 1 (bvb 131/131), dan hebt u recht op voorkeursregeling. Eindigt deze op 0 (bvb 110/110), dan geldt de normale terugbetaling.

De terugbetaling is gewaarborgd voor 18 sessies, of 60 sessies bij operaties, valincidenten,…
Onbeperkte kinesitherapie kan aangevraagd worden voor zware aandoeningen zoals CVA, Ziekte van Parkinson, MS,… Bij verschillende aandoeningen kan tot 3 maal per kalenderjaar een pakket van 18 of 60 sessies aangevraagd worden.

 

Nuttige links

Facebookpagina Kine Rooms

Voetcenter Gobeyn: in-huis podologiepraktij en voetverzorging

Het Nationaal Kwaliteitsregister voor de Kinesitherapeuten (2014)

RIZIV

Erkende beroepsvereniging kinesitherapie